Házi segítségnyújtás nyomtatás


Házi segítségnyújtás

Ha Ön, ill. hozzátartozója otthonában él és a mindennapjaihoz

  • fizikai-egészségi gondozást (személyi és környezeti higiéniája megteremtéséhez, biztosításához, valamint saját lakókörnyezetében az önálló életvitele fenntartására irányuló tevékenységeket),
  • mentális gondozást (az értelemre, az érzelmi életre, a társas kapcsolatokra fókuszáló feladatokat) és
  • hasznos, célszerű tevékenységet, foglalkoztatást (szellemi, fizikai és kulturális szórakoztató tevékenységeket)

igényel, gondozónőink rugalmas munkaidővel, az ellátási igényekhez igazítva biztosítják az intézmény szolgáltatásait.

A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás azon gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; valamint pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők számára, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek.
Cél: az ellátást igénybe vevők tanult és szerzett mentális és fizikai képességeinek minél hosszabb ideig tartó megőrzése, aktivitásuk szinten tartása, a mentális állapotuk karbantartása és segítségnyújtás ahhoz, hogy az igénybe vevő az önálló életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően fenntarthassa.
A Nyugdíjas Bérlők Házában élő idős emberek számára folyamatos üzemmódban biztosított a szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek:

Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- gyógyszer kiváltása
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról, fúrtkútról vízhordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hóeltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés.

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézisápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A felsorolt házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek fő célja nem a hozzátartozók teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, hanem a szükséges mértékű segítség nyújtása az ellátás zavartalan biztosítása érdekében.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.

A házi segítségnyújtás keretében végzett ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 25%-át nem haladhatja meg. Ha az ellátás keretében étkezést is igénybe vesz a jogosult, a személyi térítési díj a jogosult rendszeres havi jövedelmének legfeljebb 30%-áig terjedhet. 

A szolgáltatás iránti kérelmet a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységeinek vezetőinél, formanyomtatványon kell benyújtani. Házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet igénybe venni.

A feladatellátást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy szakmai egysége területi illetékesség alapján biztosítja.


Válassza ki az Ön körzetét!

I. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcákat magába foglaló déli városrész teljes területe, keleti városrész, Zanat, kivéve a Szombathely, Karmelita utca 2/C. szám alatti épület.

Cím: Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné (94/501-278)
Telefon és fax: 94/501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

II. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá Oladi lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Vezető: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna
Telefon: 94/511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu, 1korzet@gmail.com

Részletes információk

III. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

Szombathely MJV közigazgatási területéről Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatti épület. ***Idősek nappali és demens nappali ellátás tekintetében Szombathely MJV közigazgatási területe.

Cím: Karmelita u. 2/C.
Vezető: Radakovics Bernadett (94/330-757)
Telefon és fax: 94/330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

IV. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Jégpince u., a Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u., és a Dolgozók útja által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi lakótelep és a Váci M. u. területe. Idősek nappali ellátása tekintetében Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Cím: Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett (94/501-240)
Telefon: 94/501-240, 94/510-285
Fax: 94/501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk