Étkeztetés nyomtatás


Étkeztetés

Életünk során adódhatnak olyan helyzetek - előrehaladott életkor, betegség, szűkös anyagi helyzet - amikor nehézséget jelent a főzés, az ebéd elkészítése. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat az év minden napján lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételére.

Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére.

Az étkeztetést főzőhelyről történő elvitellel, helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással biztosítjuk. Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota miatt az ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre, és nincs olyan vele együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani.

Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrenddel elégítjük ki a felmerülő igényeket.

Az étkeztetésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. Kiskorú igénybe vevő esetén az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét a kiskorú családjában számított egy főre jutó rendszeres havi jövedelem határozza meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/1993. (IV.1.) rendelete alapján:

  • életkora miatt rászoruló az a személy, aki 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
  • egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni;
  • fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és fogyatékosságát az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja;
  • pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni;
  • hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint - bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek lakcíme a hajléktalan szállás.

A térítési díj a jogosult havi rendszeres jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg. A szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Szakmai Egység vezetőjénél nyújthatja be.

A feladatellátást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy szakmai egysége területi illetékesség alapján biztosítja.


Válassza ki az Ön körzetét!

I. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcákat magába foglaló déli városrész teljes területe, keleti városrész, Zanat, kivéve a Szombathely, Karmelita utca 2/C. szám alatti épület.

Cím: Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné (94/501-278)
Telefon és fax: 94/501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

II. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá Oladi lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Vezető: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna
Telefon: 94/511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu, 1korzet@gmail.com

Részletes információk

III. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

Szombathely MJV közigazgatási területéről Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatti épület. ***Idősek nappali és demens nappali ellátás tekintetében Szombathely MJV közigazgatási területe.

Cím: Karmelita u. 2/C.
Vezető: Radakovics Bernadett (94/330-757)
Telefon és fax: 94/330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk

IV. sz. Szakmai Egység /Étkeztetés, Házi segítségnyújtás/

a Jégpince u., a Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u., és a Dolgozók útja által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi lakótelep és a Váci M. u. területe. Idősek nappali ellátása tekintetében Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Cím: Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett (94/501-240)
Telefon: 94/501-240, 94/510-285
Fax: 94/501-241
E-mail: 3korzet@paloskaroly.hu

Részletes információk