Család- és Gyermekjóléti Központ nyomtatás


Család- és Gyermekjóléti Központ

A család- és gyermekjóléti központ elősegíti a gyermekek családban való nevelkedését. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A. § (2) bekezdése szerinti alábbi feladatokat:
- utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet,
- ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

Család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai:

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Célja a szociális segítő munka eszközeivel, az oktatási-nevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítésével támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjainak és a köznevelési intézmény pedagógusainak, valamint az intézményben megjelenő egyéb szakembereknek.

Fogyatékkal élőket támogató tanácsadói és információs szolgáltatás működtetése
A fogyatékosságügyi tanácsadás feladata:
• tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való kapcsolatfelvétel, az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,
• együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal, intézményekkel, egészségügyi alap- és szakellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal, foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport-, kulturális és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, valamint egyházi intézményekkel, közösségekkel,
• a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatásokat,
• közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,
• együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és
• kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval.

Szociális diagnózis készítése
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feltérképezi, beazonosítja az érintett problémáit, szükségleteit és mellérendeli az ezek megoldására, kielégítésére alkalmas szolgáltatásokat. Ezzel egyidejűleg megvizsgálja azt is, hogy a feltérképezett szolgáltatások elérhetőek-e és melyik intézményben, valamint azok igénybevételére jogosult-e az érintett. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásukba venni.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata továbbá a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerő-piaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk aktualizálása.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalkorúak speciális segítése, a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a szombathelyi járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.
Rendszeressége: folyamatos.
   Ifjúsági klubok (Szabad-Tér Ifjúsági Klub, Jászai Ifjúsági Klub) 
Cél a szabadidő hasznos eltöltésével a fiatalok hozzásegítése ahhoz, hogy elkerüljék az olyan közösségeket, ahol a drog, az alkohol, a dohányzás, és a kriminalizálódás veszélyeinek vannak kitéve. További törekvés, hogy prevenciós programokkal a fiatalok hasznos információkhoz, tapasztalatokhoz jussanak az egészségesebb testi, szellemi fejlődés jegyében, ezen kívül társas kapcsolati, kommunikációs, konfliktuskezelési minták nyújtása, személyiségformáló, és preventív felvilágosító információk közvetítése.

Kapcsolattartási ügyelet
Célja a válást követően megromlott, vagy egyáltalán nem működő szülő-gyermek kapcsolattartás rendezése, megállapodás kialakításának segítése, láthatás megszervezése. Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevő szülőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Kórházi szociális munka
Célja a Vas Megyei Markusovszky Kórház, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közötti együttműködés hatékonyságának elősegítése, és erősítése preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munkával. A kórházi szociális munka célja a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele, valamint a felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályokkal való együttműködés. Rendszeressége: heti 1 alkalom (kedd), illetve szükség szerint.

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
Célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A problémamegoldáshoz igazítva a természetes és mesterséges erőforrások mobilizálása, az esetkezelésről, ill. a hívásokról nyilvántartások vezetése. Tájékoztatás nyújtása a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről. A krízishelyzetben lévők hozzánk fordulásának megkönnyítése érdekében ingyenesen hívható, zöld számot biztosítottunk. A szolgáltatás elérhetősége 06-80/204574.
Rendszeressége: folyamatos.

Mentális tanácsadás
Célja, hogy az egyén saját problémájának megoldására képessé váljon, erőforrásait, lehetőségeit jobban ki tudja használni. Ehhez szükség van a probléma feltárására, megoldási tervek kidolgozására, a kivitelezés segítésére, nyomon követésére. Akár bizonyos készségek, „skillek” fejlesztésével, akár direkt tanácsadással, és/vagy a segítő beszélgetés erejének kiaknázásával, beindítja az asszisztált változást. 

Jogi tanácsadás
Célja a segítséget kérők számára jogi tanácsadás, nyújtása, beadványok szerkesztése, felmerülő jogi problémákkal kapcsolatos konzultáció biztosítása.
Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Pszichológiai tanácsadás
Célja az intézmény ellátottjai számára pszichológiai segítségnyújtás biztosítása, tanácsadás, vizsgálatok végzése, terápiák biztosítása.
Rendszeressége: a szolgáltatást igénybevevőkkel előzetesen egyeztetett időpontokban.

Egyéb szolgáltatások
• Nyári szabadidős foglalkozás
• KEF
• Közösségi szociális munka

Nyári szabadidős foglalkozás
Célja, a gyermekek nyári szünidejének élmény gazdag eltöltéséhez való hozzájárulás, különböző programok megszervezésével és színvonalas lebonyolításával. A program biztosítása lehetőséget kínál az elsődleges prevencióra, normaközvetítésre, készségfejlesztésre, mintaadásra, fejlesztve a gyermekek ismereteit, képességeit, erőnlétét. További cél, hogy a családok számára olyan lehetőséget nyújtson, ahol a szülők biztonságban tudják gyermekeiket, emellett a gyermekek jól érezzék magukat, élményekhez jussanak, mintákat kapjanak a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

KEF
A fórum célja, a helyi drogstratégia kialakítása és megvalósítása. A szombathelyi KEF egy helyi szintű tanácsadó és egyeztető fórum, szakmai munkacsoport. Feladata a városban működő drogprevenciós tevékenységek összefogása és szakmai támogatása. Rendszeressége: az elvégzendő feladatokhoz igazodik.


Válassza ki az Ön gyermekjóléti szolgálatát!

II. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Központ/

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás a Szombathelyi Járáshoz tartozó települések közigazgatási területén.

Cím: Domonkos u. 5.
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna (94/512-794)
Telefon: 94/512-790, 512-795, 512-797
Fax: 94/512-791
E-mail: gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu

Részletes információk