Gyermekek átmeneti elhelyezése - Családok Átmeneti Otthona, helyettes szülői ellátás


Gyermekek átmeneti elhelyezése - Családok Átmeneti Otthona, helyettes szülői ellátás

A Családok Átmeneti Otthona önálló szakmai egységként működik, önálló telephelyen, 40 férőhely kialakításával.

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.  Az otthon befogadja a krízishelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat is, és a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásainak igénybevétele maximum 12 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal, 6 hónappal, illetve a tanév végéig meghosszabbítható. Ha a tanulói jogviszonyban álló gyermek az átmeneti gondozás időtartama alatt tölti be a 18. életévét, kérelemre szükség esetén az átmeneti gondozás időtartama meghosszabbítható a tanítási év végéig.
Külön együttműködési megállapodás értelmében a szombathelyi lakóhellyel rendelkező, és az óvoda nyitvatartási idején túl az óvodában hagyott gyermeket befogadja, és haladéktalanul intézkedik a családba visszajuttatásról, ha ez nem lehetséges, akkor a megfelelő gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot. A külön megállapodás alapján biztosított ellátás maximum 24 óráig tarthat. A szülői felügyelet nélkül maradt kiskorúakat befogadja és intézkedik a családba visszajuttatásról, vagy a megfelelő gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezi.

Az otthonban folyó gondozás célja:
- az ellátásra szoruló családok lakhatásának biztosítása,
- segítségnyújtás a család otthontalanságának megszüntetéséhez,
- segítség krízishelyzet kezeléséhez, a jövő tervezéséhez,
- a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése,
- az otthonban töltött idő alatt a gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülése.

Az otthon feladata:
- az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozása,
- segítségnyújtás a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
- a szülő és gyermeke számára az együttes lakhatás és a szükség szerinti ellátás biztosítása,
- a szülőnek és gyermekének pszichológiai, mentálhigiénés és jogi segítségnyújtás biztosítása,
- a közösségi szobában gyermekfoglalkozások és egyéb közös programok megtartásának elősegítése,
- tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosítása,
- textíliával történő ellátás igény, illetve rászorultság esetén,
- krízis helyzet esetén ruházat és élelmiszer biztosítása elsősorban karitatív szervezeteken keresztül, illetve saját készletből,
- az elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása, és az orvosi ellátáshoz juttatás elősegítése,
- a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, a család- és gyermekjóléti központtal, valamint a segítségnyújtásba bevont személyekkel és intézményekkel történő együttműködés a lakhatás megoldatlanságának megszüntetésében.
- az otthon segítséget nyújt a család helyzetének rendezésében, munkahelykeresésben, gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében, illetve mérséklésében, újabb veszélyeztetettség kialakulásának megakadályozásában.

Rendkívüli élethelyzet esetén a gondozók és családgondozók ellátják a gyermek felügyeletét, szükség szerint teljes körű ellátásban vesznek részt.

Helyettes szülői ellátás
Célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben, ha szükséges, ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást. A helyettes szülő a vérszerinti szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással biztosítja a gyermek átmeneti gondozását, ha a szülő egészségügyi problémái, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.

Ideje, rendszeressége: A helyettes szülői tanácsadó szükség szerint, a szolgáltatás iránt érdeklődő családok jelentkezésének függvényében tartja a kapcsolatot a helyettes szülőkkel, illetve továbbképzések alkalmával.
Ha a helyettes szülőnél van átmeneti gondozott gyermek, szükség szerint, de legalább kéthetente tesz látogatást.

A helyettes szülői tanácsadó feladata, hogy tájékoztassa a szolgáltatást igénybevevő szülőt a szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, igénybevételének módjáról és kiválassza az érintett gyermek befogadására leginkább alkalmas helyettes szülőt. A szolgáltatást igénylő kérelmét írásban terjeszti elő az intézményvezetőjéhez, aki dönt a kérelem elbírálásáról. Az intézményvezetői intézkedés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Helyettes szülői tanácsadó: Horváth Hajnalka
Elérhetősége: I. sz. Szakmai Egység
9700 Szombathely, Szőllősi sétány 36.
Tel: +36 (94) 501-672


A szolgáltatás elérhetősége

VIII. sz. Szakmai Egység Családok Átmeneti Otthona

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Helyettes szülői ellátás működési területe: Szombathely.

Cím: Paragvári u. 86.
Otthonvezető: Tóth Réka
Készenléti szolgálat: zöld szám (06-80/204-574)
Telefon: 94/501-672
E-mail: csao@paloskaroly.hu, toth.reka@palos.szombathely.hu

Részletes információk