Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyomtatás


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A család– és gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt az illetékességi területén élők számára  a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése.
A család – és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerinti feladatokat.

A szolgálat által biztosított szolgáltatások köre:
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése,
- szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
- közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
- kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások nyújtása,
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése.

Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás célja a lakossági közüzemi díjhátralékok csökkentése, az adósságproblémával küzdő háztartások problémáinak komplex, a szociális munka eszköztárával történő kezelése.

Lakbérhátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka
A 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 23. §-ának megfelelően történik a szakmai munkavégzés a három vagy annál több havi lakbérhátralékkal rendelkezőkkel a házkezelőség jelzése alapján. A feladat lényege részben a prevenció, részben a korrekció biztosítása, a hátralék csökkentése, illetve megszüntetése érdekében.

TÁVHŐ-díj hátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a Távhőszolgáltató Kft. között létrejött együttműködési megállapodás - folyamatos kapcsolattartási kötelezettség vállalása mellett - lehetővé teszi a szociálisan rászoruló ügyfelek számára a hátraléktörlesztést.

Átmeneti krízisszálláshoz kapcsolódó segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-ában került meghatározásra a rendkívüli krízishelyzet alapján kijelölt átmeneti szállás intézményrendszere. A kijelölést követően az ügyfél köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális alapon történő bérbeadáshoz kapcsolódó segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 6. §-ában került meghatározásra. A kijelölést követően a pályázat nyertesét a polgármester bérlőnek jelöli ki, melyről a szociális szolgáltatót értesíti. A kijelölésben a polgármester felhívja a pályázat nyertesének figyelmét arra, hogy köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális szálláson élőkkel történő segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 37-40. §-aiban került bevezetésre a szociális szállás intézménye, mely a kilakoltatással veszélyeztetett családokon kíván segíteni. Amennyiben a lakáshasználó a szociális szállást elfogadja, köteles a szociális szolgáltatóval az együttműködési megállapodást megkötni és az abban foglaltakat teljesíteni.


Válassza ki az Ön családsegítő szolgálatát!

I. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

a Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcákat magába foglaló déli városrész teljes területe, keleti városrész, Zanat.

Cím: Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Szakályné Lukács Rita (94/501-612)
Telefon: 94/501-612
Telefon és fax: 94/501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

Részletes információk

II. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt területet, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi Lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit (94/512-793)
Telefon: 94/512-790, 512-792, 512-796, 512-798
Fax: 94/512-791
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

Részletes információk

V. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Szolgálat/

a Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók útja által határolt terület, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá az Oladi lakótelep és a Váci M. u.

Cím: Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea (94/331-375)
Telefon és fax: 94/331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
Telefon: 94/501-557

Részletes információk