Család- és Gyermekjóléti Központ


Család- és Gyermekjóléti Központ

A család- és gyermekjóléti központ elősegíti a gyermekek családban való nevelkedését. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Ellátja az 1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A. § (2) bekezdése szerinti alábbi feladatokat:
- utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet,
- ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát,
- gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
- jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
- utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
- szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család-és gyermekjóléti központ munkatársai a fentieken túl ellátják az alábbi feladatokat:

Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgálat célja a lakossági közüzemi díjhátralékok csökkentése, az adósságproblémával küzdő háztartások problémáinak komplex, a szociális munka eszköztárával történő kezelése.

Lakbérhátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka:
A 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 23. §-ának megfelelően történik a szakmai munkavégzés a három vagy annál több havi lakbérhátralékkal rendelkezőkkel a házkezelőség jelzése alapján. A feladat lényege részben a prevenció, részben a korrekció biztosítása, a hátralék csökkentése, illetve megszüntetése érdekében.
Az adósság, a lakbér díjhátralék felhalmozás veszélyezteti az önkormányzati tulajdonban álló bérleményekben élők lakhatási biztonságát. A problémák megoldása érdekében szoros együttműködésre van szükség a lakbérhátralékot felhalmozó ügyfelek, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői között. A segítő munka elsődleges célja a lakhatási problémák megoldása, valamint az adósságot felhalmozó családok fizetési képességének és készségének visszaállítása.

TÁVHŐ-díj hátralékkal rendelkező ügyfelekkel történő segítő munka:
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a Távhőszolgáltató Kft. között létrejött együttműködési megállapodás - folyamatos kapcsolattartási kötelezettség vállalása mellett - lehetővé teszi a szociálisan rászoruló ügyfelek számára a hátraléktörlesztést.
A család szociális hátterének, erőforrásainak feltérképezése után az együttműködési megállapodás javaslattételi lehetőséget biztosít a hátraléktörlesztésre vonatkozóan. A javaslattétel tartalmazza a részletfizetés időtartalmát, a havi törlesztőrészlet összegét, melyek az ügyféllel közösen kerülnek meghatározásra. A részletfizetési kedvezmény igénybevételének időtartama alatt az ügyfelek mentességet élveznek a bírósági eljárás, valamint a rendszerből történő kikapcsolás alól.

Átmeneti krízis szálláshoz kapcsolódó segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-ban került meghatározásra a rendkívüli krízishelyzet alapján kijelölt átmeneti szállás intézményrendszere.   A rendelet 41. §-a értelmében rendkívüli szociális krízishelyzetnek tekintendőek az alábbi esetek:
- ha a kérelmező bérlemény keresése a családsegítő szolgálat   közreműködésével sem vezetett eredményre,
- amennyiben a kérelmezővel együttköltözők között kiskorú személy is van, a Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezés férőhely hiánya miatt nem megoldható,
- a lakhatás önerőből más módon nem biztosítható.
Azon ügyfél, aki rendkívüli krízishelyzetbe került, kérelmet nyújt be a SZMJV PH Lakás Irodája felé. A kérelmet a Bizottság megtárgyalja, javaslata alapján a Polgármester jelöli ki a szállást a kérelmező számára.
A kijelölést követően az ügyfél köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális alapon történő bérbeadáshoz kapcsolódó segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 6. §-ban került meghatározásra. A kijelölést követően a pályázat nyertesét a polgármester bérlőnek jelöli ki, melyről a szociális szolgáltatót értesíti. A kijelölésben a polgármester felhívja a pályázat nyertesének figyelmét arra, hogy köteles a szociális szolgáltatóval együttműködési megállapodást kötni és az abban foglaltakat teljesíteni.

Szociális szálláson élőkkel történő segítő munka
A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az Önkormányzat által lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet 37-40. §-ban került bevezetésre a szociális szállás intézménye, mely a kilakoltatással veszélyeztetett családokon kíván segíteni. Amennyiben a lakáshasználó a szociális szállást elfogadja, köteles a szociális szolgáltatóval az együttműködési megállapodást megkötni és az abban foglaltakat teljesíteni.


Válassza ki az Ön gyermekjóléti szolgálatát!

II. sz. Szakmai Egység /Család- és Gyermekjóléti Központ/

a Zanati u., Szent Márton u., Thököly u., Kiskar u., Nagykar u., Gagarin utcáktól északra eső városrész; kivéve: Jégpince u., Gagarin u., Magyar L. u., Rohonci u. és a Dolgozók u. által határolt területet, illetve a Gagarin u. kivételével e területet határoló utcák mindkét oldala, továbbá Oladi Lakótelep és a Váci M. u. mindkét oldala.

Cím: Domonkos u. 5.
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna (94/512-794)
Telefon: 94/512-790, 512-795, 512-797
Fax: 94/512-791
E-mail: gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu

Részletes információk